Alg. Voorwaarden

I.ALGEMENE REISVOORWAARDEN

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling en vallen onder de wet van 16 februari 1994 tot de regeling van het contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling. Wij verwijzen ook naar de algemene voorwaarden van de geschillencommissie Reizen VZW. Waarvan de teksten ter inzage zijn in ons kantoor.

II. BIJZONDERE REISVOORWAARDEN

1. Aanbod:

De reisorganisator is gebonden aan de door haar uitgegeven brochure tenzij:
- wijzigingen in deze gegevens schriftelijk en voor het afsluiten van het contract medegedeeld werden aan de reiziger
- wijzigingen zich voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen

Het aanbod in de brochure geldt tot uitputting. De reisorganisator kan ingevolge bijzondere omstandigheden of overmacht genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of definitief te schrappen of wijzigingen aan te brengen. De reiziger zal hiervoor geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. Alle inlichtingen in de brochure vermeld werden gegeven te goede trouw en bij bevoegde instanties ingewonnen. Malou Express BVBA houdt zich aldus het recht voor om fouten te verbeteren en de nodige programmawijzigingen aan te brengen.

2. Informatie vanwege reisbemiddelaar en/of reisorganisator

Deze is verplicht om:
- algemene informatie inzake paspoorten, visa en documenten inzake gezondheidszorg te verstrekken die voor de  reis en het verblijf noodzakelijk zijn.
- algemene informatie inzake annulatie- en bijstandsverzekering te verstrekken. Behoudens mondelinge toelichtingen wordt aan de onderschrijver ook steeds een verzekeringsbrochure meegegeven
- ten laatste 7 kalenderdagen voor het vertrek: informatie inzake dienstregelingen, tussenstops en de door de reiziger in te nemen plaats. Dit is niet van toepassing op laattijdig gesloten contracten.
- naam en adres + telefoon + faxnummer mede te delen van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar of plaatselijke instantie die de reiziger kunnen helpen bij moeilijkheden
- voor minderjarigen in het buitenland : informatie te verstrekken zodat rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse verantwoordelijk is voor het verblijf.

3. Inschrijving en betalingvoorwaarden

Deze kan uitsluitend op het kantoor van Malou Express BVBA door ondertekening van inschrijvingsformulier en door betaling van een voorschot van 25% van het reisbedrag zodat de reiziger zich hierdoor akkoord verklaard met de reisvoorwaarden. Ten laatste 30 dagen voor de reis dient het saldo vereffend te zijn. Bij niet naleving van de betalingsvoorwaarden behoudt Malou Express BVBA zich het recht voor de inschrijver uit te sluiten van de deelname van de reis. Bij boeking binnen de 30 dagen voor de vertrekdatum dient de reis bij inschrijving volledig te worden betaald.

4. Prijzen

Onze prijzen werden berekend volgens de tarieven, wisselkoersen, bijdragen en taksen zoals gekend op 1.01.2003. Elke stijging van één van deze factoren kan Malou Express BVBA verplichten haar prijs aan te passen. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt van de oorspronkelijke globale prijs kan de reiziger de reis annuleren voor zover de opzegging schriftelijk gebeurt binnen de 10 dagen nadat de prijsverhouding de reiziger werd bekend gemaakt bij aangetekend schrijven. Na deze periode van 10 dagen zijn de gewone annulatievoorwaarden van toepassing. In de reissom is niet inbegrepen : toeslagen vermeld in het aanbod, persoonlijke uitgaven, dranken, facultatieve uitstappen, inkomgelden, reis- en annulatieverzekering. De gepubliceerde prijzen gelden per persoon.

5. Reisgoed

Deze beperkt zich tot 20 kg en één reiskoffer van standaardafmetingen per persoon. Bovendien heeft elke reiziger recht op het meenemen van handbagage die onder de zetel of in de bagagerekken moet kunnen opgeborgen worden. Malou Express BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van reisgoed en raadt terzake een bagageverzekering aan.

6. Wijzigingen door de reiziger

Bij iedere wijziging door de reiziger van een definitief dossier worden wijzigingkosten aangerekend die 12,39€ bedragen indien ze doorgevoerd worden tot 21 dagen voor de vertrekdatum. Na deze datum worden geen wijzigingen meer aanvaard. Onder wijzigingen verstaan we o.a. aard van het verblijf, kamertype, opstapplaats, plaats op de autocar, afreisdatum, enz.. Indien door de reiziger gevraagde wijzigingen niet kunnen doorgevoerd worden zal eerste bestelling behouden blijven ofwel zijn de annulatiekosten van toepassing.  

7. Annulatie van de reis en aanbeveling tot annulatie- en reisverzekering

Elke reiziger kan steeds de reis annuleren doch brengt de volgende kosten met zich mee:
- tot 45 dagen voor de reis: 37.18 €/ p.p.
- van 44 tot 21 dagen voor de reis: 10% van het totale reisbedrag met een minimum van 49,58€/p.p
- van 20 tot 14 dagen voor de reis: 20% van het totale reisbedrag met een minimum van 61,97€/p.p
- van 13 tot 8 dagen voor de reis  : 40% van het totale reisbedrag met een minimum van 74,37€/p.p
- Van 7 tot 1 dag voor de reis       : 50% van het totale reisbedrag met een minimum van 99,16€/p.p
- Bij afwezigheid bij vertrek: het totale bedrag kan in rekening gebracht worden met een min. Van 80%

Malou Express BVBA beveelt een annulatie- en reisverzekering aan voor de verzekerden.

8. Verbreking door de reisorganisator voor de afreis

Indien de reisorganisator voor de aanvang van de reis het contact verbreekt wegens oorzaken onafhankelijk van de wil van de reiziger heeft de reiziger de keuze tussen:
- ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke kwaliteit of kostprijs
- ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van betere kwaliteit mits bijstorting                                                                    - -  - ofwel de terugbetaling van alle reeds door de reiziger op het reiscontract bepaalde bedragen.

Malou Express BVBA houdt zich het recht voor om zonder enige vergoeding of schadeloosstelling de reis te annuleren zo de reis omwille van onvoldoende inschrijvingen niet kan doorgaan. Onder onvoldoende inschrijvingen verstaat men minder dan 50% van de capaciteit voorzien in het contract en noodzakelijk voor de uitvoering van de reis. De reiziger dient minstens 15 dagen voor de vertrekdatum schriftelijk in kennis te worden gesteld van het niet doorgaan van de reis wegens onvoldoende inschrijvingen.

9. Wijzigingen inzake verblijf, reisweg of vervoersvorm

Malou Express BVBA houdt zich het recht voor om ingeval van zwaarwichtige omstandigheden zoals vb. ongeval, wijzigingen aan te brengen aan het verblijf, reisweg of vervoersvorm. De meerkosten die hieruit onttaan zijn ten laste van de reizigers.

9. Verantwoordelijkheid van de reiziger

De reiziger zal ervoor zorgen dat zijn reisgoed, zijn persoonlijke documenten voldoen aan de binnen- en buitenlandse opgelegde voorwaarden inzake tolgrensformaliteiten, en andere formaliteiten inzake veiligheid, hygiënische en financiële aard en dit voor de volledige duur van de reis. Indien de kwaliteit van de reis te lijden had ingevolge het niet vervullen van de bovengenoemde voorwaarden door de reiziger kan de reisorganisator of reisbemiddelaar de schade op betrokkene verhalen. Elke schade opgelopen door de reizigers die niet het gevolg zijn van tekortkomingen door Malou Express BVBA vallen buiten onze verantwoordelijkheid. De reiziger is tevens zelf verantwoordelijk voor vrijwillige of onvrijwillige toegebrachte schade aan derden, vervoermiddel of verblijf. Het niet tijdig verschijnen op overeengekomen intapplaatsen of tijdens de reis gemaakte vertrekafspraken vallen onder de verantwoordelijkheid van de reiziger en de gevolgen hiervan kunnen op hem verhaald worden.

10. Allerlei

- Reizigers die gebruik maken van de parking van Malou Express voor hun wagen voor de duurtijd van de reis doen dit volledig op eigen verantwoordelijkheid en kunnen Malou Express niet verantwoordelijk stellen voor diefstal, beschadiging  of brand.
- Er zijn geen huisdieren toegelaten op onze autocars
- Opstapplaatsen: de reiziger moet zich met zijn bagage op de opstapplaats aanbieden binnen de termijnen vastgesteld door de  organisator. De reiziger wordt aansprakelijk gesteld voor de schade en kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze  regel.

11. Klachten

- Voor de afreis: klachten voor het reiscontract wordt uitgevoerd dienen per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan de reisbemiddelaar of reisbemiddelaar te worden gemeld
- Tijdens de reis: klacht te melden bij een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of reisorganisator of bij onmogelijkheid bij het kantoor van Malou Express BVBA, zodat er steeds naar een oplossing kan worden gezocht.
- Na de reis: indien een klacht ter plaatse niet bevredigend werd opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht  indienen dan moet uiterlijk één maand na het eindigen van de reis een aangetekende klacht worden ingediend bij de reisbemiddelaar of reisorganisator.

12. Juridische Bevoegdheid

Alle geschillen zullen aan de rechtbanken van Mechelen worden voorgelegd.